Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelőnek és -ha van ilyen- képviselőjének neve:
Transzlációs Medicina Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)

székhely: 6725 Szeged, Pálfy u. 52/D.
postai cím: 6725 Szeged, Pálfy u. 52/D.
számlavezető pénzintézet: MKB Zrt.
számlaszám: 10300002-28529730-00003285
adószám: 18475441-2-06
bírósági bejegyzés száma: 0600/Pk.60129/2005

Az adatkezelés célja: Az Alapítvány tevékenységével és közreműködésével szervezett képzések, rendezvények vonatkozásában a kapcsolatot tudjuk tartani, információt küldeni.

Az adatkezelés jogalapja: Az Alapítvány kizárólag az érintettek önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kezel adatot. Adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: Az Alapítvány az adatokat mindaddig jogosult kezelni, míg az érintett az adatkezelési hozzájárulását vissza nem vonja, kifejezett, egyértelmű, az Alapítvány részére címzett, írásban vagy elektronikus úton, igazolhatóan az érintettől származó nyilatkozatával. A hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok köre: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, testi és lelki egészségre, illetve betegségre vonatkozó adatok.

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR, https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

  • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
  • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
  • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
  • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
  • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
  • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6725 Szeged, Pálfy u. 52/D. címre vagy elektronikusan az info@tm-centre.org címre lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Jelen tájékoztató hatályba lépése: 2018. május 25.